Sử dụng AI cho Thiết kế UX thật tuyệt vời - Crash Course

Sử dụng AI cho Thiết kế UX thật tuyệt vời - Crash Course
Hôm nay, tôi sẽ tải lên phần đầu tiên của bản cập nhật AI từ khóa học thiết kế UI / UX của mình. Bạn sẽ học cách sử dụng sức mạnh của GPT4 của OpenAI để giúp hỗ trợ bạn tạo các sản phẩm khác nhau thường là một phần của quy trình UX (chân dung người dùng, luồng người dùng / bản đồ hành trình, bảng màu, nhân khẩu học và hơn thế nữa).

0:00 - Intro
0:35 - Project Overview
4:24 - GPT4 Intro
5:24 - Initial Prompts
6:50 - Target Audience
11:35 - User Personas
20:40 - Information Architecture
23:10 - User flow
27:50 - Copy
32:30 - Copy Continued
35:58 - User Testimonials
39:20 - FAQ Section
42:35 - Additional Prompt
43:48 - Color Schemes
48:37 - Continuing on..

Let's get started!
prVP_M0j3uQ
Lên đầu trang